Privacy Statement

/Privacy Statement
Privacy Statement 2019-11-25T19:32:24+02:00

SV Innovum, gevestigd aan De Rondom 1 Gebouw ER, kamer 0.49 5612 AP Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.engineeringeindhoven.nl
Adres:            De rondom 1
Gebouw ER, kamer 0.49
5612 AP Eindhoven
Telefoon tijdelijk buiten gebruik

Het bestuur van SV Innovum is de Functionaris Gegevensbescherming van SV Innovum Hij/zij is te bereiken via privacy@engineeringeindhoven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Innovum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

De volgende onderdelen worden voor de introductieweek gebruikt.

 • Geboorteplaats
 • Overige gegevens die het introkind actief verstrekt in het inschrijfformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SV Innovum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Uw actief verstrekte medische gegevens.
 • Gegevens huisarts

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@engineeringeindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SV Innovum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of verenigingstijdschrift
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Beste zorg te kunnen bieden in gevallen van nood

Geautomatiseerde besluitvorming

SV Innovum neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Innovum) tussen zit. SV Innovum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Voor activiteiten georganiseerd door SV Innovum moet de deelnemer 18 jaar of ouder zijn, mocht de deelnemer deze leeftijd niet bereikt hebben zal de website de toegang tot het evenement weigeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SV Innovum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam ,geslacht, geboortedatum, e-mailadres

Deze gegevens bewaren wij tot er door de persoon vraagt tot verwijderen, dit doen wij met de reden om leden in de toekomst op de hoogte te houden van activiteiten en lustrum’s en andere oud-leden activiteiten

Adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer (IBAN)

De gegevens zullen worden verwijderd binnen 3 maanden na opzegging van het lidmaatschap

IP-adres, Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens worden tot 6 maanden bewaard, geanonimiseerd, dit om misbruik te voorkomen, en bij mogelijk misbruik te gebruiken bij aangiften, dan zullen de desbetreffende gegevens langer bewaard blijven

Overige gegevens zullen worden verwijderd zodra het desbetreffende evenement is afgelopen

Delen van persoonsgegevens met derden

SV Innovum deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SV Innovum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SV Innovum uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SV Innovum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SV Innovum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@engineeringeindhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SV Innovum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV Innovum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@engineeringeindhoven.nl

Beeldmateriaal

Er kan tijdens evenementen van SV. Innovum beeldmateriaal gegenereerd worden en verspreid worden op sociale media / website / of andere bronnen. Mocht je met de plaatsen van beeldmateriaal niet eens zijn, stuur een mail naar privacy@engineeringeindhoven.nl en wij zullen binnen redelijke termijnen het beeldmateriaal verwijderen